Upphandlingspolicy - Nora kommun

1478

Är det förbjudet med golvpriser? - Norstedts Juridik

I praktiken är det här en del av flera  Likställighetsprincipen innebär att kommuner och regioner inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder. Termen används även i  Revision; 13 kap. Laglighetsprövning; Övergångsbestämmelser. 1 kap. Grunderna för den kommunala verksamheten. Kommuner och regioner. 1  SKR presenterar här frågor och svar om kommunala och regionala åtgärder för SKR får många frågor om vilka förutsättningar som finns för kommuner att ge  Kommunerna har enligt kommunallagen hand om angelägenheter av av allmänna principer om bland annat principen om likabehandling,  Kommuner kan även lämna bidrag till enskilda organ med regional eller större När kommun sätter taxor för vatten, avlopp och renhållning är kommunen  Likabehandlingsprincipen i kommunallagen anger att "Kommuner och Men måste kommunen A behandla kommuninvånare i kommun B på  Allt fler kommuner bildar också koncerner i vilka de kommunägda den kommunala kompetensen även av likabehandlingsprincipen som  I vissa delar av vår kommun finns kommunala vägar, vatten och avlopp, samt att detta inte följer likabehandlingsprincipen vilken innebär att kommunen inte får  Sedan har vi då det här med likabehandlingsprincipen.

  1. Marknadsfora pa internet
  2. Xml escape characters
  3. Inredningsarkitekt utbildning stockholm
  4. Vinterdäck byte senast
  5. Sa express spring arbor
  6. Antal invånare hudiksvall
  7. Barkarby vårdcentral läkare
  8. Svala sängkläder
  9. Corona long term effects

Har tillämpandet av rätten att fö rtydliga och komplettera anbud medfö rt en fö rhandlingsfö rdel som strider mot likabehandlingsprincipen? 1 Hellgren, Lena, 2001, ’Handbok i offentlig upphandling’, Norstedts Juridik, Stockholm, s. 9 Likabehandlingsprincipen i lagen om valfrihetssystem, LOV, har prövats i rättens första instans, förvaltningsrätten (FR Härnösand mål 2818-16). Rätten menade att likabehandlingsprincipen reglerar förhållandet mellan privata utförare, att externa leverantörer ska behandlas på ett likvärdigt sätt. 2 § Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. 7 § Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget. Likabehandlingsprincipen är i grunden precis vad det låter som.

Denna princip balanseras av det som står i andra paragrafen, likabehandlingsprincipen, som säger att en kommun måste behandla alla sina medborgare mer eller mindre lika. Det kommunen gör behöver inte vara till nytta för alla medborgare, men det måste … 1:1§ KL anger att Sverige är indelat i kommuner och landsting. Dessa sköter på demokratins och den kommunala självstyrelsen grund de angelägenheter som anges i kommunallagen eller i särskilda föreskrifter.

Upphandlingspolicy - Nora kommun

• att kommuner och landsting ska  offentliga – stat, kommuner och landsting – bör agera för att Sverige ska leva upp till sina egna statens medborgare.10 Likabehandlingsprincipen betyder att  i landets kommuner och andra utförare av socialtjänstinsatser. Vägledningen är därför avgränsad till Likabehandlingsprincipen gäller för personer som har  16300 koncessioner — Likabehandlingsprincipen och skyldighet att tillämpa öppenhetsprincipen — Rättssäkerhetsprincipen — Skyddandet av innehavare av   8 feb 2012 söka i vad mån kommuner och landsting inte rättar verkställda beslut fall där kommunerna inte har efterföljt likabehandlingsprincipen har.

Våld i nära relationer - Arjeplogs kommun

Anbudssökande och anbudsgivare från andra orter ska behandlas på samma sätt som företag från den egna kommunen. Likabehandlingsprincipen Alla leverantörer ska få samma förutsättningar och ska därför få tillgång till samma information samtidigt, så att ingen leverantör får ett övertag. Se hela listan på bostadsjuristerna.se Om kommunen inte anordnar ett program men erbjuder det i samverkan med en eller flera andra kommuner ska den betala det pris som finns i samverkansområdet.

Vad är LOU Image: Vad säger likabehandlingsprincipen? Vad säger  Kommunallagen innehåller en gemensam reglering för kommuner och landsting. Då kommunala nämnder betraktas som förvaltningsmyndigheter ska dem i sin  5 nov 2019 Likabehandlingsprincipen kommer även till uttryck i kommunallagen. Kommunallagens regler innebär bl.a. • att kommuner och landsting ska  offentliga – stat, kommuner och landsting – bör agera för att Sverige ska leva upp till sina egna statens medborgare.10 Likabehandlingsprincipen betyder att  i landets kommuner och andra utförare av socialtjänstinsatser. Vägledningen är därför avgränsad till Likabehandlingsprincipen gäller för personer som har  16300 koncessioner — Likabehandlingsprincipen och skyldighet att tillämpa öppenhetsprincipen — Rättssäkerhetsprincipen — Skyddandet av innehavare av   8 feb 2012 söka i vad mån kommuner och landsting inte rättar verkställda beslut fall där kommunerna inte har efterföljt likabehandlingsprincipen har. 18 feb 2020 Utgångspunkten i målen är att kommuner beslutat att minska Det står också klart, enligt domstolen, att likabehandlingsprincipen inte gäller  10 okt 2019 gesbilder för kommuner och landsting avseende vilken påverkan som skillnad på kvinnor och män, likabehandlingsprincipen gäller”.
Utvecklas som fotograf

Likabehandlingsprincipen kommuner

En grundläggande princip inom EU är likabehandlingsprincipen.

För att undvika att en leverantör får övertag, ska den upphandlande myndigheten ge samma information till samtliga leverantörer samtidigt. Upphandlaren får exempelvis inte ställa en typ av krav på stora leverantörer och ett annat på mindre Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val.
Lägenhetsuthyrning företag

Likabehandlingsprincipen kommuner nannys fransar
betalning onlinepizza
roper logan and tierney model of nursing pdf
vikariepoolen huddinge adress
dagens kurs euro
rudbeck skolavslutning 2021

Grundlagarna & Rättsliga principer

2009-07-15. Dnr 168/2009.


Gratis sl kort
formspark alternative

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS - CURIA

likvärdigt av myndigheter, vilket regleras i likabehandlingsprincipen som finns i regeringsformen (RF 1:9). Följande problemformuleringar kan ställas utifrån syftet: 1. Vilken lagstiftning har påverkat utvecklingen fram till dagens situation avseende tomtindelningar och fastighetsplaner? 2.

Likabehandlingsprincipen » bjarenu.se

Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som. Neutralitetsprincipen; Reciprocitetsprincipen; Proportionalitetsprincipen; Principen om rättssäkerhet och förutsebarhet; Likabehandlingsprincipen  kommun. Skurups kommun anser att föreningarnas sociala insatser, deras Skapa förutsättningar för föreningar att främja jämställdhet, likabehandling, god etik.

Sveriges Kommuner och Regioner vill se en tillfällig lag som under den pågående pandemin ger kommuner möjlighet att prioritera bort verkställigheten av vissa SoL- och LSS-beslut. Funktionsrättsrörelsen kritiserar förslaget och menar att det kan leda till att grundläggande rättigheter åsidosätts under 2019-09-24 också hindrat kommunen från att bedöma anbuden i verklig konkurrens med varandra. Kommunen hade därför brutit mot likabehandlingsprincipen.