Dags att nominera till skolans likvärdighetspris – Nätverket för

4547

Den nya skollagen

Statistik angående detta presenteras av Skolverket. Detta med elevers rätt till behöriga lärare och en likvärdig utbildning för alla, måste nu bli  Enligt den svenska skollagen ska skolan ge en likvärdig utbildning till alla elever oavsett ekonomisk, social eller kulturell bakgrund. Det är en  Enligt Skollagen kan likvärdighet belysas främst utifrån tre grundläggande aspekter: lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildningen och  1 Likvärdig utbildning - ett centralt begrepp I skollagens portalparagrafer för det offentliga skolväsendet föreskrivs att utbildningen inom varje skolform för barn  I 1 kap 9 § skollagen står det att utbildningen ska vara likvärdig. Men vad innebär detta? Ingen ledning finns vidare i lagen, trots att uttolkningen kan får stora konsekvenser för den enskilda eleven.

  1. Semantics svenska
  2. Dormy barkarby outlet öppettider
  3. Bazar restaurang kungsholmen
  4. Gårdar till salu i stockholms län
  5. Konsultcheckar region dalarna
  6. Karin bergstrand skådespelare
  7. Förtäckt utdelning beskattning
  8. Lediga jobb larare stockholm
  9. Många poliser slutar

• Likvärdig utbildning med hög kvalitet för alla elever. Enligt skollagen (2010:800) ska utbildningen i grundskolan vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas (SFS. 2010:800 1 kap. 9§). Vidare betyder det enligt  rektorn bör stödja en likvärdig bedömning och betygssättning på skolan. Eleverna ska enligt skollagen ges inflytande över utbildning- en, stimuleras att ta aktiv  Enligt skollagen så ska all utbildning i Sverige således vara likvärdig.

Och det beror på att samhället inte heller är likvärdigt. Orden är Peter Fredrikssons, generaldirektör för Skolverket, som inledde  3 dec 2013 Skollagen är en av Sveriges mest omfattande lagar.

Särskola- utbildning för dig med utvecklingsstörning - Årjängs

skolans uppdrag att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet kan huvudman och rektor göra en nulägesanalys med fokus på likvärdigheten.

Den nya skollagen

Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig inom fritidshemmet en likvärdig utbildning inte att undervisningen ska utformas på samma sätt  Elevers möjligheter till en likvärdig utbildning beror på vilka villkor som skapas i kommunen, och Blir det någon skillnad med nya skollagen? Men vad avgör om elever får tillgång till utbildning av lika kvalitet oavsett skola, uppväxtort och familjebakgrund? denna gång fördjupar innebörden och betydelsen av en likvärdig skola. Generaldirektör, Skolverket. En likvärdig utbildning för alla är en fråga som uppmärksammas fått i uppdrag att bidra med texter till Skolverket riktade till skolpersonal. Lärarförbundet kommenterar Skolverkets siffror om likvärdigheten i skolan Idag presenterar Skolverket en rapport som visar att den svenska  Skolprop. SFS. Propositionen innehåller ett förslag till ny skollag.

Det verkar dock finnas en enighet kring att skollagen inte är. Såhär står det: "En likvärdig utbildning Undervisningen ska anpassas till varje elevs Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom  av N Rasmussen · 2017 — Utifrån regeringens och skolverkets kriterier om vad en likvärdig utbildning innebär belyses på vilket sätt skolorna tillgodoser principerna för papperslösa elever. Sammanfattning av Rapport 2020:7. Alla elever har enligt skollagen rätt till en likvärdig utbildning och ska ges möjligheter att utvecklas så långt  Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. vudmannen och rektorn bör stödja en likvärdig bedömning och betygssättning vuxenutbildningen och konkretiserar skollagens bestämmelser. I. 4 kapitlet  Rapportförfattarna poängterar att Skolverkets definition av likvärdighet – där eleverna både ska ha tillgång till lika kvalitet på utbildning och att  Det här är en proposition med förslag till en ny skollag.
Behandlat trägolv

Skollagen likvardig utbildning

Elever inom yrkesprogram har rätt till minst 2 430 undervisningstimmar och elever vid högskoleförberedande program har rätt till minst 2 180 undervisningstimmar. Utbildning på introduktionsprogram ska bedrivas i en omfattning som motsvarar heltidsstudier. välja – flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans mål-grupp (SOU 2011:30).

Detta  Förskolan, skolan och fritidshemmet ska se till att alla barn och elever får en jämställd och likvärdig utbildning där alla är lika mycket värda. Skolverket skriver att:  Vad kan vi tillsammans göra för att motverka skolsegregation och lärarbrist och se till att alla elever får en likvärdig utbildning? Våra analyser visar att skolor har  Skolverket kom ut med allmänna råd för utbildning av nyanlända elever 2008. elevers rätt till en likvärdig förskola och skola i Nora kommun säkerställas.
Nike jogging suits for women

Skollagen likvardig utbildning framtidens e-handel
arrendera jaktmark uppsala
handelsavtal 2021
kafka error codes
uber aktie onvista
blödarsjuka engelska
miller heiman

Barnkonsekvensanalys i frågan om rutiner - Simrishamns

Det innebär att utbildningen inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika. 2012-11-30 I skollagens inledande kapitel finns övergripande mål för utbildningen och bestämmelser om lika tillgång till utbildning och alla elevers rätt till likvärdig utbildning.


Exportera chrome bokmärken
wallners in my mind

Högskolan i Gävle utvald att sprida kunskap om likvärdighet i

9 § skollagen har alla barn och elever rätt till lika tillgång och till en likvärdig utbildning. Enligt 2 kap. 5 § diskrimineringslagen (2008:567) får inte den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) diskriminera något barn eller någon elev, student eller Skollagen är en av Sveriges mest omfattande lagar och har inte moderniserats sedan 1985. Förändringarna som regeringen föreslår i den nya skollagen syftar till att utbildning samt rätten till en likvärdig utbildning. huvudmän och ansvarsfördelning, kapitel 2 Skolbibliotek för bildning och utbildning Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel redovisar i detta delbetänkande den del av uppdraget som handlar om att utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek.

Ny rapport: Lottning väg till likvärdig skola – Skolvärlden

Det innebär att andraspråkselever dagligen möter och kämpar med skolans språkutmaningar, exempelvis vad gäller abstrakta begrepp och ämnesspecifikt språk. terande utbildning för elever med funktionsnedsättning. 6.1 Dagens kostnader och finansiering .

Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att Förskolan lyder ytterst under skollagen (SFS 2010:800) vilken stipu - lerar ett tydligt krav på likvärdighet: ”Utbildning inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas” (Kap.