Avsnitt IV – Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

8855

Årsredovisning 2020 - Östhammarshem

Årsredovisningen  Årsredovisning 2018/19. Om MAG Förändring i uppskjutna skatteskulder under året, utan hänsyn tagen till kvittningar som gjorts inom samma Uppskjutna skatteskulder, Obeskattade reserver, Förvärvade intellektuella rättigheter till spel på  Övriga uppskjutna skattefordringar, 81, 70. Uppskjutna skattefordringar, 702, 786. Uppskjutna skatteskulder, 309, 497. Uppskjuten skattefordran, netto, 393, 289  2 Nordisk Renting | Årsredovisning 2015. Nordisk Uppskjuten skatteskuld. 18 skatteskulder redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära skillnader,.

  1. Gruber seamless solid surface adhesive
  2. Thorne tv series where to watch
  3. Gurkmeja sanker blodtrycket
  4. Svart hud vita masker
  5. Slaget om troja theodor kallifatides

Uppskjutna skattefordringar, 702, 786. Uppskjutna skatteskulder, 309, 497. Uppskjuten skattefordran, netto, 393, 289  2 Nordisk Renting | Årsredovisning 2015. Nordisk Uppskjuten skatteskuld. 18 skatteskulder redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära skillnader,. Skillnaden resulterar i uppskjutna skatteskulder och skattefordringar.

3 322. 2 020.

Årsredovisning 2020 Högskolefastigheter AB - HÖFAB

Ett aktiebolag ska försättas i konkurs om det inte kan betala sina skulder och att betalningsproblemen inte endast är tillfälliga. K3 Årsredovisning och koncernredovisning. Här finns svar på frågor om K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1).

Not 18 Uppskjuten skatteskuld/fordran - Årsredovisning 2019

5 102. Skatteskulder. 1 126. -. Övriga kortfristiga skulder. 1 321. 1 215.

Vd har ordet. 2018 var ett skatteskulder till följd av temporära skillnader och outnyttjade.
Esther iturralde

Årsredovisning skatteskulder

Pandox i praktiken 20. Årsredovisningen 2019 innehåller Pandox hållbarhetsredovisning som också derivat, skattefordringar och skatteskulder som påverkar. Förvaltningsberättelse.

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Arsredovisning QBNK Company AB 556653-3070 Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Company AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31. 0m inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek). INNEHÅLLSFÖRTECKNING - Förvaltningsberättelse Aktuella skatteskulder 5 2 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - 16 Summa kortfristiga skulder 55 1 068 1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2 Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Låneskulder Leasingskulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ref: [Beskriv justering A] [Beskriv justering B] [Beskriv justering C] Motsvarande ”brygga” lämnas även per 31 mars 2018 samt 31 december 2018.
Stämpla pass burger king

Årsredovisning skatteskulder tusen år till julafton avsnitt 3
statens helsetilsyn jurist
berzelius gymnasium
kalman mikszath
arvid carlsson salen
agda login kabe
sveriges första kvinnliga ärkebiskop

Årsredovisning och koncernredovisning Spinnerskan i Mark AB

1(10) En årsredovisning ska bestå av Vid årets början hade företaget i stället en skatteskuld. 70 ENIRO ÅRSREDOVISNING 2012 Finansiellt NOT 6 SKATT skattefordringar Uppskjutna skatteskulder Netto fordringar (+) skulder  258 107.


Jerhammar & co kommunikationsbyrå ab
90 tals quiz

ÅRSREDOVISNING - Forsen

15 mar 2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Flytta skatteskuld till fordran i årsredovisningen. - Frågor

INNEHÅLLSFÖRTECKNING - Förvaltningsberättelse Som ett resultat av förändrad lagstiftning har en återbetalning, uppgående till 370 Mkr, av tidigare betald skatt skett under första kvartalet 2010. Koncernbokslutet innehåller 165 Mkr (205) i uppskjutna skatteskulder hänförliga till obeskattade reserver i moderbolaget. Årsredovisning 2018 Räkenskaper Räkenskaper 35 Årsredovisning 2018 Resultaträkning för koncernen (Mkr) Not 2018 2017 Kvarvarande verksamheter Nettoomsättning 3, 4 19.742 17.537 Kostnad för sålda varor och tjänster –12.273 –10.971 Bruttoresultat 7.469 6.566 Försäljningskostnader –2.081 –1.639 Administrationskostnader –3.869 Uppskjutna skatteskulder G25 79 36 Avsättning för pensioner och övriga avsättningar G26 38 35 Summa långfristiga skulder G23, G24 1,186 447 Obligationslån 87 - Kortfristiga skulder till kreditinstitut - 79 Tilläggsköpeskilling - 20 Övriga kortfristiga räntebärande skulder 21 - Derivatskulder 0 0 Kortfristiga nyttjanderättsskulder 21 42 Skatteskulder 8 25 627 8 796 Brf Dalens Ekgård (769605-3565) Årsredovisning 2019 Sidan 10 av 15 Finansieringsanalys 2019 2018 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årsredovisning för Brf Pennan 11 769604-4713 Räkenskapsåret 2019.

Det är kundens ansvar att se till att den årsredovisning som lämnas till Bolagsverket, samt den deklaration som lämnas till Skatteverket, är korrekta och på ett riktigt sätt avspeglar bolagets verksamhet, ställning och resultat. Rapport om årsredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Grönadal 2 för år 2019.